Orta Avrupa’da bir göl

Fransa ile İsviçre arasında yer alan Leman gölü (Cenevre gölü de denir) 582 km2‘lik yüz ölçümüyle Alpler’in en büyük gölüdür. 373 m yükseltide, kuzeyde Jüra ve Mittelland, güneyde Chablais Önalpleri arasında kalan göl, 70 km uzunlu­ğunda bir hilal biçimindedir ve Yvoire burnuyla iki kesime ayrılmıştır: Doğusunda 13 km’ye varan genişliğiy­le Büyük göl, batısındaysa Küçük göl yer alır. Leman gölü, Alp dağlarının kabarmasıyla aynı dönemde oluşan tektonik hareketlerden etkilenen daha az di­rençli kayaçların bulunduğu bir böl­gede, eski Rhöne buzulunun oluştur­duğu aşırı oymadan kaynaklanan bir çöküntü alanında bulunur.

Gölün günümüzdeki derinliği 310 m’dir, ama kıyılarındaki çakıllı taraçalar gölün Dördüncü Zaman’ın soğuk devrelerinde büyük bir genişlemeye uğradığım ortaya koyar.

Doğudan ba­tıya gölü kesen Rhöne ırmağı, göle ulaştığı yerde alüvyonlarım bırakarak bir delta (La Bataülere) oluşturur ve bundan Cenevre dolaylarında, göl ya­kınındaki buzultaş yayım yararak kur­tulur. Bu kentte gölü besleyen Rhöne, Morge, Vevey, Venoge, Versoix, Dranse (Drance) akarsularının rejimlerinin düzensizliğinden doğan düzey deği­şimlerini önlemek için bir alavere ha­vuzu sistemi kurulmuştur. Leman gölü, iki düşey karışmalı göl­ler sınıfına girer. İlkbahar ve sonba­har olmak üzere sulan yılda iki kez tü­müyle karışır ve bu biçimde oluşan derin sularda oksijen yenilenmesi gö­lün hayvan ve bitki topluluğu bakımın­dan oldukça zenginleşmesini sağlar. Leman gölündeki geniş su kütlesinin iklim üstünde yumuşatıcı bir etkisi vardır, özellikle kuzey kıyılan bol gü­neş alır; bu nedenle Lozan bölgesi dünyaca tanınan bağlarla kaplanmış­tır (Lavaux ve La Cöte). Göl kıyısı bo­yunca konferans ve dinlenme merke­zi olarak ünlü birçok kent sıralanır; Lozan, Vevey, Montreux, Evian, Thonon. Gölün ucunda kurulmuş olan Ce­nevre, önemli bir ticaret ve sanayi merkezidir.

Cevap: Leman

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts