Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikli kurallar koyma

Yasama organı; anayasaların verdiği yetki ile kurulan ve yasalar geçirme, değiştirme ve yürürlükten kaldırma gücü olan bir tür katılımcı meclistir. Bir yasama organınca oluşturulan yasalara hukuk ya da yazılı kurallar denir. Yasa çıkarmanın dışında, yasama organlarının genellikle vergileri yükseltme, bütçeyi ayarlama ve öteki gelire ilişkin yasa tasarıları sunma yetkisi vardır. Yazılı anayasası bulunan ülkelerde yasama organı yetki aldığı anayasada anayasal bütünlüğe sadık kalarak değişiklik yapabilir. Kendisinin yasal dayanağı olan anayasanın bütününü red ederek yeni bir anayasa yapma yetkisi yoktur. Yasama organları pek çok adca bilinir, en ortak olan daha fazla özel anlamı olsa da parlamentodur.

Parlamenter sistem hükumetlerinde, yasama organı resmen en yücedir ve yürütücü olarak iş yapacak başbakan sanın da meclisinden bir üye atar. Bir başkanlık sisteminde, kuvvetler ayrılığı genel kuralına göre, yasama organı hem yargı hem de yürütme ile birlikte bağımsız ve denk bir devlet erki olarak değerlendirilir. Bir yasama organının özel bileşenleri bir ya da birden fazla tartışan ve yasa tasarılarını oylayan meclistir. Yalnızca bir kurumu olan bir yasama organı tek meclislidir. Türkiye tek meclisli ülkelerden biridir. Çift meclisli bir yasama organı genellikle bir senato ve bir meclis olarak tanımlanan, görevlerinde, güçlerinde ve üye seçimi için kullanılan yöntemlerde sık sık farklılık gösteren iki ayrı meclise egemendir. Çok daha seyrek olanıysa üç meclisli yasama organlarıdır; sonuncusu Güney Afrika’da beyaz azınlığın egemenliğinin düşüş yıllarında yaşamıştı.

Pek çok parlamenter sistemde; senato yalnızca bir öğüt ve denetim kuruluşuyken meclis daha güçlü bir kuruluştur. Oysa, başkanlık sistemlerinde, iki kuruluşun güçleri sık sık benzer ve eştir. Federasyonlarda, senato bütün eyaletleri temsil etmesiyle ayrılır, aynısı Avrupa Birliği’nin uluslarüstü yasama organında da geçerlidir. Bu amaçla, senato ister devlet/eyalet hükûmetlerinin temsilcilerini kapsayabilir, Avrupa Birliği’nde ve Almanya’da olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 1913’ten önce olmuş olduğu gibi; isterse – Avustralya’da ve bugünkü Birleşik Devletler’de olduğu gibi – daha küçük nüfuslu devletlere/eyaletlere eşit temsilcilikler devreden bir reçeteye göre seçilir. 

Cevap: Yasama

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts