Bdt de bir ırmak

İli Nehri, Orta Asya’da Kazakistan ve Uygur Özerk Bölgesi’nin batı bölümlerinden geçen bir nehir. 815 kilometresi Kazakistan sınırlarında olmak üzere toplam 1439 kilometre uzunluğundadır. Kaşgarlı Mahmud, Divân-ı Lügati’t-Türk’te “İla: Bir ırmak adıdır. Türklerden Yağma, Toxsı ve Çiğillerden bir bölüğün indiği bir deredir. Bu ırmak Türk illerinin Ceyhun’udur.” ve “قازسڤى Kaz suwı” “الا Ila = Ilı deresine akan büyük bir çay. Bu adın verilmesinin sebebi, Afrasyab’ın kızının bunun kenarında bir kale yaptırmasıdır; bu ad oradan kalmıştır.” diye tanımlanmıştır. Siyasi olarak Yedisu bölgesi (Yedi Nehirler’ -Havzası) günümüzde büyük bir bölümü Kazakistan’da Almatı Eyaleti içinde, güney ve güneydoğusundaki kenar bölgeleri de Kırgızistan ile Çin’nin Sincan Uygur Özerk Bölgesindedir. Balkaş Gölü’ne döküldüğü yerde muazzam bir delta yapar ve çevresinde yağmur ormanı gibi gür bitki örtüsü oluşmasını sağlar. 1965 – 1980 yılları arasında Kapçagay Hidroelektrik Güç Santrali bu nehir üzerinde kurulmuştur. Nehrin yirmi kilometre kadar aşağılarında “Tamgaly” adı verilen kaya çizimleri vardır. Tamgaly Kazakça’da harfli harfler bulunan mânâsına gelir. 

Ana kaynağı olan Künes Sincan Uygur Özerk Bölgesi içindeki Tanrı Dağları’nın 5.500 metre yüksekliğine kadar ulaşan Narat (Khaliq tau) ve buzullarla kaplı Erenhaberg Shan (Ereen Chabarg) gibi parça dağlarının arasından doğar. İli Nehri’nin kendisi yaklaşık olarak şimdiki Gulca (Yining) şehrinin otuz mil doğusundan başlar. Ana sağ kaynağı doğudan gelen Künes ve batıdan gelen sol kaynağı Tekes Nehri’dir. Yerel dilde, kollarına Iklık, Ösök, Kaş denilir. İli vadisi, İli nehri boyunca verimli tarım alanlarıdır. Nehir boyunca birçok yerleşim birimi meydana gelmiştir. Nehir ve vadisi Orta Asya’nın geçmişinde önemli bir yere sahiptir. Solonlar, Çin hükûmeti tarafından İli vadisi’nin korunması için buraya yerleştirilmiş olan Daur’lar adlı topluluğu oluşturan Tunguz boylarından biridir. Turän nehri ve Korgos nehirleri arasına (İli nehrinin sağ sahilinde) yerleştirilmişlerdir.  

Cevap: İli

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts