Metal, tahta vs. üzerine kazıldıktan sonra basılan resim

Estamp, Tahta ya da bakır levha üstüne oyul­muş ya da alçıtaşı üstüne çizilmiş bir resmin kâğıda basılması. Daha genel bir anlamda, estamp, herhangi bir gravür yönteminin kitap resimleme işlevi dışında kullanılarak başlı başı­na sergilenmesidir (baskıdan sonra, bir metni süslemek amacıyla hazırla­nan kazılmış bir resim söz konusu olduğunda vinyet, ya da pek ayrım yap­maksızın genişletilerek, gravür teri­mi kullanılır). Bir kitabı süsleyen es­tamp ya da gravür, sanatçının, kendi yapıtı olan bir kompozisyonu, basıla­cak levha ya da tabaka üstüne doğru­dan doğruya çizmesi durumunda, özgün estamp ya da gravür sayılır. Günümüzde, provalardan pek çok çoğaltma yapılmasını önlemek ama­cıyla, özgün estamp, elle yazılmış olarak ve basılacak desen içinde yer almamak koşuluyla, sanatçının im­zasını, provaların toplam sayısını ve seri numarasını taşımak zorundadır. Bu durumda, estamp, bir sanatçının içdünyasının tam bir dışavurumu olabildiğinden, özgün estamp ile ne kadar usta olursa olsun, gravürcünün, bir yapımcı ya da olsa olsa başka bir sanatçının eğilimlerinin aktarıcı­sı olmaktan öteye gitmediği çoğaltma estamp arasında büyük bir fark vardır.

Estampın tarihçesi kağıdın bulun­masına ve yaygınlaşmasına bağlıdır. Doğu’da yapılan ve resimlerin bası­mı için hazırlanmış kazılı levhalar üstündeki tarihler IX. yy’a kadar da­yanır. İslam ülkeleri aracılığıyla Çin’den Batı dünyasına götürülen kağıt, Av­rupa’da X. yy’da tanınmakla birlikte, Batı’da ilk estamplar, ancak XIV. yy. sonlarında ortaya çıktı. Bunlar aşağı yukarı her ülkede yaygın olan, kimin tarafından yapıldığı da belli olma­yan, halkın beğenisine uygun resim­lerdi. Bu ksilografilerde (tahta üstüne yapılan ilkel gravür), dinsel sahneler görülmekte, alegoriler, iskambil kağıtları, bazen de takvimler resim- lenmekteydi. 1418’de yapıldığı sanı­lan, Brüksel’deki Cabinet des Estam- pes’ta yer alan Meryemve 1423’te ba­sılan Manchester’da Ryland’s Library’deki estamplar, Batı’da bilinen, tahta üstüne en eski estamplardır. Ciltlenen ve resimlerin altlarında ba­sılı bir açıklamanın yer aldığı kitap . biçimindeki, tahta üstüne ilk baskılar ya da tablet baskılan da, aynı döne­me raslar. 

Cevap: Estamp

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts