Beşleme

Tahmis, divan şiirinde kullanılan edebi sanatlar arasındadır. Kelime manası “beşleme” demektir. Genellikle “gazel” türüne uygulanır. Şair, herhangi bir şairin beğendiği bir gazelinin beyitleri üzerine üçer mısra daha ekleyerek onları beşer mısralık bentler haline getirir. Eklenen bu üç mısra, vezin, mana ve kafiye bakımından eklendiği beyit ile bütünlük ve uygunluk göstermelidir. Tahmis ancak o zaman başarılı sayılabilir. Eklenen üç mısranın kafiyeleri başlangıç beytinde beytin kafiyeleri ile, sonraki beyitlerde ise beytin ilk mısrası ile kafiyeli olur. Tahmis, fikre bağlı bir sanattır. Kelimelerin anlamları ön planda olduğundan da mana sanatları grubuna da dahil edilebilir. 

Cevap: Tahmis

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts