Ankara taşı

Andezit, afanitikten porfiritik dokuya sahip ara bileşimin ektstrüzyon magmatik volkanik bir kayasıdır. genel anlamda bazalt ve riyolıt arasındaki ara tiptir ve TAS diyagramında gösterildigi gibi %57 ve %63 silikon dioksit (SİO2) arasında değismektedir. Kıtasal kabuğun ortalama bileşimi andeziktir. Bazaltlarla birlikte Mars kabuğunun da önemli bir bileşenidir.Andezit adı Andes Dağı silsilesinden türetimiştiştir. Andezitleri de daha çok montmorillonit alterasyonu gösteren bazik ve nötr andezitler ve daha çok kaolinit alterasyonu gösteren beyaz asit andezitler olmak üzere iki kısma ayırmak mümkündür. Andezitlerin değişik kökenli magmalardan değil, sadece bazaltik magmanın büyük derinliklerde ayrışmasından hasıl olduğu yaygın bir görüştür. Volkanik kayaçların ilk birimi andezitlerdir. Alt dokanakları gözlenmez iken, üst dokanakları, otobreşler ile uyumludur. Bazen andezitlerle otobreşler geçişli olarak gözlenir. Andezitler grimsi-pembe renkli olup değişik ayrışma derecelerine sahiptirler. Volkan-sedimenter yapıdan dolayı, akma düzlemleri, soğuma ve tektoniğinin çatlakları gözlenir. Andezit, plütonik diyoritin ekstrüzif eşdeğeri olarak düşünülebilir . Andezit, ada yaylarında baskın kayaç tipini temsil eder . Kıtasal kabuğun ortalama bileşimi andezittir. Bazaltla birlikte bunlar Mars kabuğunun önemli bir bileşenidir. 

Cevap: Andezit

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts