Spekülasyon

Spekülasyon, arbitrajın aksine, mevcut piyasa yapısının değerlendirilmesi sonrasında oluşan beklentiler dikkate alınarak ve risk üstlenilerek kazanç sağlayabilme çabasıdır. Spekülasyon bir suç değildir. Aksine borsalar ve piyasaların varlık sebepleri insanları spekülasyon yapmaya davet ederek ve onları bu yönde teşvik ederek her menkul kıymetin hak ettiği fiyata (ya da değere) ulaşmasını sağlamaktır.  Cevap: Vurgun Diğer Sorular ve Cevaplar

Devamını oku

Kesinti yapılmamış para

Brüt maaş işveren tarafından ödenen tüm paradır. Bu paradan çalışana ait vergi kalemleri ve giderler çıkarılarak net maaş miktarı çalışana ödenmektedir. Brüt maaş vergi kalemleri, sigorta, özel giderlerin ve net maaş tutarını kapsamaktadır. Çalışanın eline geçen para kısmı ise, net maaş olarak ifade edilir. Brüt maaş, bir çalışanın sigorta vergi gibi kesintilerin yapılmadan önceki maaş tutarıdır. Brüt maaştan yapılması gereken kesintiler yapıldıktan sonra net maaş miktarına ulaşılır. Net maaş kesintileri yapılmış ve kişinin eline geçen olan tutardır.  Cevap: Brüt Diğer Sorular ve Cevaplar

Devamını oku

Kendi hesabına menkul değer alım satımı yaparak bu yolla risk alan kişi veya kuruluş

Alım-satım işlemlerinde kendi nam ve hesabına hareket eden kişi ve kurumlara verilen isimdir. Dealer profesyonel bir iş olarak menkul kıymet alımı ve satımı ile likidite sağlayıcı ve piyasa yapıcı görevini üstlenen kişidir. Piyasada kar elde etmek amacıyla kendi adına alım-satım yapan kişiler aynı zamanda “Trader” olarak da adlandırılır. Dealer ile trader bu noktada birbirine benzetilir ancak farkları vardır. Örneğin; bir malı alıp kullanıp daha sonrasında satan kişidir. Dealer ise mal alıp biriktirerek kendi portföyünü oluşturarak daha sonrasında daha yüksek fiyattan satmaya çalışan kişilerdir. Ayrıca “Dealer” ile karıştırılan bir diğer terim…

Devamını oku

Bir sigorta ortaklığının sigorta ettiği paranın bir bölümünü olabilecek bir zarara karşı başka bir ortaklığa yeniden sigorta ettirme işi

Sigorta edilmiş riskin, belli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta edilmesidir. Sigorta şirketleri, teminat verdikleri rizikolarda büyük hasarların aynı zamana gelme ihtimaline karşı, hasar ödemelerinde zorlanmamak için reasürans (mükerrer sigorta) yaptırır. Reasürans, sigorta şirketlerine, tek başlarına yüklenmeleri kendi sermayeleri, ihtiyatları, özvarlıkları bakımından kısaca mali yönden mümkün olmayan riskleri, sigortalayabilme imkânı verir. Bir takım mali ölçüler esas alınarak, branş esasıyla tespit edilen saklama payları, sedan şirketin risk üzerindeki sorumluluk miktarını göstermekte, aşan kısımlar ise çeşitli reasürans anlaşmalarıyla, reasürans şirketlerine devredilmektedir. Reasürans işlemlerinde riski bu şekilde devreden şirkete sedan, devir alan şirkete…

Devamını oku

Ticaretle uğraşan kimse, tacir

Tüccar ya da tacir, başkası tarafından üretilen malların ticaretini yapan kimse. Tarih boyunca tüccar kavramı her toplumda farklı şekillerde anlaşıla gelmiştir. Antik Yunanistan ve Roma’da zenginliğe ulaşabilmelerine karşın yüksek bir toplumsal statüye erişemeyen tüccarlar, Orta Doğu’da ise yüksek zümre arasında yer almaktaydı. Çağdaş dünyada iş insanı olmak ile eş anlamlı hale gelen bu meslek, sermaye birikimine dayanan kapitalist ekonominin temel taşlarından biridir.  Cevap: Tüccar Diğer Sorular ve Cevaplar

Devamını oku

Birinin olanca malı, varı yoğu

Mamelek, kişilerin sahip veyahut yükümlü oldukları para ile ölçme imkanı olunan mal, hak ve borçlarının tamamına denir. Mal varlığı olarak da bilinen mamelek haklar ve borçlardan oluşur. Mamelek hakkındaki düzenlemeler Medeni Hukuk hükümleri çerçevesinde yer alır. Mamelekin değeri mevcuttan borçlar düşüldükten sonra kalan miras ile belirlenir. Kalan miras sadece borçta olabilmektedir. Kişi özel bir mamekten tasarruf hakkını kullanabildiği gibi bir başka kimsenin çeşitli sebeplerden mamelekine sahip olan kişi o mal varlığının borçlarından da sorumlu olur. Türk Hukuku kapsamında mamelek ile ilgili ve devriyle alakala konular ön gördüğü hükümler kapsamında ayrı…

Devamını oku

Ticaret senetlerinin üzerine yazılan kefillik

Aval, üçüncü kişinin ya da poliçede imzası bulunanlardan birinin müteselsil sorumluluk hükümlerine göre senet bedelini üstlenmesi. Aval, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 700-702. maddelerinde düzenlenmiştir. Aval kambiyo senetlerine özgü bir tür müteselsil kefalettir. Bir başka tanıma göre Aval, poliçede bedelin tamamen veya kısmen teminat altına alınmasıdır. Aval veren kişiye de avalist denir. Bu teminat üçüncü bir kişi veya poliçede imzası bulunan bir kişi tarafından da verilebilir. Diğer bir deyişle, Poliçede aval veren kişinin ismi olsa da olmasa da aval verebilir.  Cevap: Aval Diğer Sorular ve Cevaplar

Devamını oku

Güney Afrika Cumhuriyetinin para birimi

10 farklı isimli birlikte anılan rand, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin resmi para birimidir. Finans piyasalarında minör dövizler arasında işlem görmesine rağmen, yüksek bir hacme sahiptir. Kısaltması ZAR şeklindedir ve sembolü R olarak gösterilmektedir. ZAR kısaltması, Felemenkçe Zuid – Afrikaanse rand kelimelerinin baş harflerinden gelmektedir. Ek olarak Namibya, Swaziland ve Lesotho’da da kullanılmaktadır. Zimbabve ise resmi olmayan kullanıcısıdır. Ülkede 11 farklı dil, resmi olarak kabul görmüştür ve bunlar; İngilizce, Afrikaanca, Güney Ndebelece, Güney Sothoca, Kuzey Sothoca, Svatice, Tsongaca, Tswanaca, Vendaca, Xhosaca, Zuluca şeklindedir. Bu farklılık yüzünden rand da değişik şekillerde adlandırılmaktadır. Bu…

Devamını oku